logo-dark-trans

Q∀Ⅎ

˙uoᴉʇɐɯɹoɟuᴉ ǝɹoɯ ɹoɟ pɐǝɹɥʇ ɯnɹoɟ sᴉɥʇ ǝǝs ǝsɐǝld 'ʇɔǝɾoɹd ǝɥʇ oʇ ǝʇnqᴉɹʇuoɔ dlǝɥ uɐɔ noʎ ʍoɥ ɹo pǝuuɐld sᴉ ǝsɐǝlǝɹ ɔᴉlqnd ǝɥʇ uǝɥʍ ƃuᴉɹǝpuoʍ ǝɹ,noʎ ɟI

˙spunoɹɐʞɹoʍ puɐ sʞɔɐɥ ɹoɟ pǝǝu ǝɥʇ ʇnoɥʇᴉʍ ǝɹɐʍʇɟos ɹǝʌɹǝs ǝɥʇ uᴉɥʇᴉʍ pǝxᴉɟ ǝq oslɐ llᴉʍ sƃnq ʎuɐɯ 'sᴉɥʇ oʇ uoᴉʇᴉppɐ uᴉ 'puɐ dɯ˙uǝdo ɥʇᴉʍ ʞɹoʍ llᴉʍ sʇdᴉɹɔs ԀW:∀S ƃuᴉʇsᴉxǝ llɐ puɐ ʇuǝᴉlɔ ԀW:∀S ƃuᴉʇsᴉxǝ ǝɥʇ suɐǝɯ sᴉɥ┴


˙ɹǝʎɐldᴉʇlnW sɐǝɹpu∀ uɐS poɯ ɹǝʎɐldᴉʇlnɯ ƃuᴉʇsᴉxǝ ǝɥʇ ɥʇᴉʍ ǝlqᴉʇɐdɯoɔ spɹɐʍʞɔɐq ʎllnɟ ǝq llᴉʍ ʇɐɥʇ sɐǝɹpu∀ uɐS :oʇn∀ ʇɟǝɥ┴ puɐɹפ ɹoɟ poɯ ɹǝʎɐldᴉʇlnɯ ƃuᴉɯoɔdn u∀

ɹǝʎɐldᴉʇlnW uǝdO

wordmark-dark-mono